Executive Officers

President
Yoshitoshi Kitajima

President Yoshitoshi Kitajima
Executive Vice Presidents Koichi Takanami
Masayoshi Yamada
Yoshinari Kitajima
Senior Managing Directors Masahiko Wada
Tetsuji Morino
Tokuji Kanda
Managing Directors Motoharu Kitajima
Takashi Saito
Satoru Inoue
Directors Tadao Tsukada *
Tsukasa Miyajima *
Standing Statutory Auditors Kazunari Tanaka
Naoki Hoshino
Shin-ichi Ikeda *
Statutory Auditors Makoto Matsuura *
Kuniaki Nomura *
Senior Executive Corporate Officers Sakae Hikita
Kouichi Hashimoto
Masato Koike
Masato Yamaguchi
Senior Corporate Officers Shigemi Furuya
Ryuji Minemura
Morihiro Muramoto
Kenji Miya
Toshiki Sugimoto
Naohiko Sugimoto
Kiyotaka Nakagawa
Daiji Suzuki
Corporate Officers Kazuhiko Takada
Ryota Chiba
Nobuyuki Asaba
Mitsuru Tsuchiya
Hirofumi Hashimoto
Kazuhiko Sugita
Masafumi Kuroyanagi
Toru Takamatsu
Satoshi Kubota
Souichiro Nishitani
Yoshiki Numano
Osamu Nakamura
Kazuhisa Kobayashi
  * outside directors or auditors