Address
31-2 Ichigaya-Sanaicho, Shinjuku-ku, Tokyo