Address
3-6 Chikumazawa-higashi, Miyoshimachi, Iruma-gun,Saitama Prefecture