Address
311 Chikumazawa, Iruma-gun, Miyoshimachi, Saitama Prefecture